GDPR – Noul regulament de protecție a datelor personale

[expand title=”Despre reglementare” expanded=”true”]

Regulamentul general privind protecția datelor reprezintă un pas important în viața privată digitală și este rezultatul unui proces lung stabilit în cadrul valorilor europene. Cele 99 de articole juridice din regulament urmăresc să consolideze legile privind protecția datelor, permițând astfel cetățenilor UE să controleze datele lor personale, punând accentul pe ideile de libertate, securitate și egalitate în cadrul Uniunii Europene.

Regulamentul se va aplica începând cu data de 25 mai 2018.

Discuțiile cu privire la o nouă reformă au început în anul 2010. Comisia Europeană a propus o legislație în 2012 și a aceasta a fost actualizată în anul 2013 (prin cazul Edward Snowden). După dezbateri, legea a fost publicată la 4 mai 2016 în Jurnalul Oficial al UE.

GDPR urmează necesitatea reformării, directiva actuală privind protecția datelor fiind adoptată în cadrul Uniunii Europene în 1995, în primii ani ai internetului. GDPR ia în considerare evoluțiile tehnologice recente, precum și implementările privind datele cu caracter personal și securitatea online.

[/expand]


[expand title=”Drepturile privind datele dvs.”]

Dumneavoastră dețineți datele dumneavoastră. Unele dintre datele dvs. personale constau în informații precum rasă, etnie, sex, orientare sexuală și opinii politice și religioase, care nu pot fi tratate fără acceptul dumneavoastră. În calitate de utilizator, aveți anumite drepturi care sunt stabilite pentru a vă proteja libertatea și pentru a vă ajuta să vă controlați datele personale. Este responsabilitatea operatorului de a vă asigura că drepturile dvs. sunt respectate în conformitate cu regulamentul GDPR. Datele dvs. personale pot fi stocate numai pentru intervalul necesar scopului colectării!

Aceste drepturi vă asigură că aveți libertatea de a vă controla datele personale și de a vă asigura că acestea nu sunt procesate fără a vă da consimțământul, cu excepția cazurilor în care există motive întemeiate în legislație sau de interes public. Operatorului și procesorul datelor au obligația a respecta regulamentul. Drepturile dvs. personale ar putea fi ocolite de statul membru în scopuri științifice, istorice, statistice sau pentru arhivare. De asemenea, datele dvs. personale nu pot fi șterse dacă se referă la condamnări penale sau dacă există motive legale pentru păstrarea acestora. Atunci când aceste drepturi nu sunt aplicate, trebuie să existe garanții adecvate, care să respecte regulamentul și principiul minimizării datelor colectate. Acest principiu cere ca numai datele necesare scopului specific să fie prelucrate.

Drepturi:
Dreptul de a fi informat (art. 13, 14) – Aveți dreptul să fiți informat despre cum, de ce și unde sunt utilizate datele dvs. Este responsabilitatea controlorului să vă informeze la cerere.
Dreptul de a fi uitat (art. 17) – În cadrul noului Regulament, aveți dreptul de a fi „uitat”. Dacă doriți, datele dvs. pot fi șterse de pe orice sistem de stocare date, chiar dacă ați acordat anterior un consimțământ.
Dreptul la rectificare și restrângere (art. 16, 18) – Puteți să corectați datele în orice moment dacă informațiile despre dvs. par a fi inexacte sau incomplete. Acesta este dreptul la rectificare. De asemenea, puteți solicita o limitare a accesului și manipulării datelor dvs., care este dreptul de restricționare.
Dreptul de a se opune (art. 21, 22) – Aveți dreptul să faceți obiecții, dacă ați fost profilat automat. De asemenea, aveți dreptul să faceți obiecții dacă acest lucru vă afectează în mod semnificativ. În plus, puteți contesta marketingul direct.
Dreptul la portabilitate (art. 20) – Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care au fost tratate datele dvs., este posibil să le mutați la un alt controler.

[/expand]


[expand title=”Drepturile încălcate și dreptul de a vă plânge”]

Regulamentul GDPR are scopul de a vă proteja când companiile sau terții vă încalcă drepturile. În cazul unei încălcări a securității, care reprezintă un risc ridicat pentru drepturile dvs., controlorul trebuie să vă contacteze și să vă informeze. În plus, ar trebui să primiți informații de contact de la operatorul de date, dacă aveți nevoie de mai multe detalii despre încălcare și procedura care urmează. Aceste informații trebuie să vă fie transmise într-un limbaj simplu și ușor de înțeles.

Aveți dreptul să vă plângeți la oricare dintre părțile implicate în acest proces. În cazul în care plângerea dvs. nu este soluționată în termen de trei luni, aveți dreptul să vă adresați instanței din țara dvs. De asemenea, aveți dreptul la despăgubiri și consultații juridice gratuite de la YourEuropeAdvise.

Controlorii și prelucrătorii pot fi amendați de autoritatea de supraveghere – o întreprindere poate fi sancționată cu până la 4% din cifra de afaceri anuală a anului precedent, ceea ce reprezintă o sumă semnificativă.

[/expand]


[expand title=”Cine controlează datele dvs.?”]

Pentru a asigura punerea în aplicare a regulamentului, au fost create diferite entități în cadrul Uniunii Europene.

Utilizatorul deține toate datele pe care le produce. Sistemul asigură transparența. Utilizatorul poate solicita uneia dintre entitățile de mai jos informații despre date și procese.

Consiliul european pentru protecția datelor – este alcătuit din responsabilul autorității de supraveghere din fiecare stat membru și din cadrul Autorității Europene pentru Protecția Datelor (sau reprezentanții acestora).

Comisia (care este compusă din reprezentanți din fiecare țară) are un reprezentant în cadrul consiliului, dar nu poate vota. Președintele consiliului de administrație comunică Comisiei activitățile Consiliului. Consiliul de administrație nu poate primi instrucțiuni de la nicio altă entitate.

Autoritatea de supraveghere

Procesatorii și controlorii răspund în fața autorității de supraveghere, autoritate publică care trebuie să fie înființată în fiecare stat membru. Autoritatea de supraveghere este responsabilă de monitorizarea aplicării regulamentului, pentru a proteja drepturile fundamentale și libertatea utilizatorilor în ceea ce privește prelucrarea.

Autoritatea de supraveghere are sarcina de a promova conștientizarea și înțelegerea publică a riscurilor, regulilor, protecției și drepturilor utilizatorului. Este complet independentă de statul membru și răspunde doar Comisiei Europene. Statele membre trebuie să pună la dispoziția autorității de supraveghere mijloacele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile, însă acestea nu își pot controla activitățile. Autoritatea de supraveghere se ocupă, de asemenea, de cazuri de încălcare a dreptului comunitar și poate să aplice amenzi sau să suspende transferurile de date în cazul nerespectării regulamentului.

Procesator și controler

Procesatorul este orice persoană, companie sau organizație care gestionează date cu caracter personal. Procesatorul răspunde la controlorul de date. Controlorul este orice companie sau organizație responsabilă de asigurarea și documentarea faptului că datele utilizatorilor sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul GDPR. Înainte de GDPR, numai controlorul era responsabil pentru manipularea datelor personale și nu existau consecințe pentru procesatori în cazul încălcării. În prezent, controlorul și procesatorii sunt responsabili de aplicarea regulamentului și ambii vor fi trași la răspundere în caz de încălcare al regulamentului GDPR.

[/expand]


[expand title=”Autoritatea de resort din România”]

Instituția de resort din România este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Conform ultimului ghid publicat de către ANSPDCP, GDPR se aplică:

 • Prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităţilor derulate la sediul unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii.
 • Prelucrării datelor cu caracter personal ale unor persoane vizate care se află în Uniune de către un operator sau o persoană împuternicită de operator care nu este stabilit(ă) în Uniune, atunci când activităţile de prelucrare sunt legate de:
  • oferirea de bunuri sau servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune, indiferent dacă se solicită
   sau nu efectuarea unei plăţi de către persoana vizată;
  • monitorizarea comportamentului lor dacă acesta se manifestă în cadrul Uniunii.
 • Prelucrării datelor cu caracter personal de către un operator care nu este stabilit în Uniune, ci într-un loc în care dreptul intern se aplică în temeiul dreptului internaţional public.

[/expand]


[expand title=”PRINCIPALELE OBLIGAŢII PENTRU OPERATORII DE DATE ÎN APLICAREA DGPR”]

1.Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor

Pentru a îndruma modul în care sunt gestionate datele cu caracter personal în cadrul unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator, în anumite situaţii, este necesară o persoană care să exercite o misiune de informare, de consiliere și de control în plan intern: responsabilul cu protecţia datelor.
Desemnarea unui responsabil cu protecţia datelor este obligatorie din 25 mai 2018, raportat la dispoziţiile art. 37 – 39 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, în cazul în care operatorul sau persoana împuternicită de operator:

 • este o autoritate publică sau un organism public, cu excepţia instanţelor în exercitarea funcţiei lor jurisdicţionale;
 • desfășoară o activitate principală care conduce la realizarea unei monitorizări constante și sistematice pe scară largă a persoanelor;
 • desfășoară o activitate principală care constă în prelucrarea pe scară largă de date sensibile (cum ar fi : date privind originea rasială sau etnică, convingerile religioase, apartenenţa sindicală, date genetice, biometrice, privind starea de sănătate) sau referitoare la condamnări penale și
  infracţiuni.

Chiar dacă entitatea nu are obligaţia expresă de a desemna un responsabil cu protecţia datelor, ANSPDCP recomandă numirea acestuia, în considerarea efectului benefic al activităţii responsabilului în vederea asigurării respectării Regulamentului General de Protecţia Datelor de către operatorul respectiv sau persoana împuternicită de operator.

Un responsabil cu protecţia datelor reprezintă un avantaj major pentru operator în vederea înţelegerii și respectării obligaţiilor prevăzute de GDRP, dialogului cu autorităţile pentru protecţia datelor și reducerii riscurilor apariţiei unor litigii.

Rolul responsabilului cu protecţia datelor:

 • să informeze și să consilieze operatorul sau persoana împuternicită de operator, precum și angajaţii acestora cu privire la obligaţiile existente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
 • să monitorizeze respectarea GDRP și a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei datelor;
 • să consilieze operatorul sau persoana împuternicită în legătură cu realizarea de studii de impact privind protecţia datelor și să verifice efectuarea acestora;
 • să coopereze cu autoritatea pentru protecţia datelor și să reprezinte punctul de contact în relaţia cu aceasta.

2. Cartografierea prelucrărilor de date cu caracter personal

Toţi operatorii din sistemul public, persoanele împuternicite de operator, precum și operatorii din sistemul privat cu peste 250 de angajaţi, au obligaţia cartografierii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate, raportat la prevederile art. 30 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor.

Chiar și operatorii din sistemul privat cu mai puţin de 250 de angajaţi au obligaţia cartografierii prelucrărilor în cazurile în care prelucrarea pe care o efectuează este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertăţile persoanelor vizate, în cazul în care prelucrarea nu este ocazională sau prelucrarea include categorii speciale de date ori date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracţiuni.

În acest sens, pentru a evalua în mod eficient impactul RGPD asupra activităţii entităţii, este necesară identificarea prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate și păstrarea evidenţei activităţilor de prelucrare.

Pentru a avea o evidenţă completă și exactă a prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate și pentru a răspunde noilor exigenţe, trebuie identificate, în prealabil, cu precizie:

 • diferitele prelucrări de date cu caracter personal;
 • categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
 • scopurile urmărite prin operaţiunile de prelucrare a datelor;
 • persoanele care prelucrează aceste date;
 • fluxurile de date, indicând originea și destinaţia datelor, în special pentru a identifica eventualele transferuri de date în afara Uniunii Europene

Evidenţa păstratăde operator va cuprinde:

 • numele și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale operatorului asociat, ale reprezentantului operatorului și ale responsabilului cu protecţia datelor;
 • scopurile prelucrării;
 • o descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter personal;
 • categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, inclusiv destinatarii din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
 • dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, inclusiv identificarea ţării terţe sau a organizaţiei internaţionale respective și, în cazul transferurilor menţionate la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, documentaţia care dovedește existenţa unor garanţii adecvate;
 • acolo unde este posibil, termenele-limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date;
 • acolo unde este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate menţionate la articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor.

Ca atare, pentru fiecare prelucrare de date cu caracter personal, este necesar a se avea în vedere urmatoarele:

CINE ?

Se înscriu în evidenţa numele și coordonatele operatorului (și ale reprezentantului sau legal) și, dupa caz, ale responsabilului cu protecţia datelor;
Se întocmește lista persoanelor împuternicite, după caz.

CE ?
Se identifică categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
Se identifică datele susceptibile de a prezenta riscuri datorită naturii lor sensibile deosebite (datele privind sănătatea sau infracţiunile)

DE CE ?
Se precizează scopul sau scopurile în care sunt colectate sau prelucrate datele cu caracter personal (ex.
gestionarea relaţiei comerciale, managementul resurselor umane, geolocalizare, videosupraveghere etc.)

UNDE ?
Se stabilește locaţia sistemului de evidenţă și, dacă e cazul, destinatarii datelor.
Se stabilesc statele către care sunt, eventual, transferate datele.

PÂNĂ CÂND?
Se precizează, pentru fiecare categorie de date, perioada de stocare.

CUM ?
Se precizează masurile de securitate implementate pentru a reduce la minimum riscurile de acces neautorizat la date și, în consecinţa, impactul asupra vieţii private a persoanelor vizate.

3. Prioritizarea acțiunilor de întreprins

Operatorul și persoana împuternicită de operator identifică acţiunile care trebuie întreprinse pentru
conformarea la cerinţele impuse de RGPD.

Se prioritizează aceste acţiuni în funcţie de riscurile pe care le prezintă prelucrările efectuate pentru drepturile și libertăţile persoanelor vizate.

După identificarea prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul entităţii, se stabilesc, pentru fiecare dintre acestea, acţiunile care trebuie întreprinse în vederea respectării obligaţiilor impuse de Regulamentul General privind Protecţia Datelor.

Indiferent de prelucrările efectuate, se vor avea în vedere, în principal, următoarele aspecte:

 • colectarea și prelucrarea doar a datelor strict necesare pentru realizarea scopurilor;
 • identificarea temeiului legal în baza căruia se efectuează prelucrarea raportat la art. 6 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (ex. consimţământul persoanelor vizate, contract, obligaţie legală);
 • revizuirea/completarea informaţiilor furnizate persoanelor vizate, astfel încât să respecte cerinţele impuse de Regulamentul General privind Protecţia Datelor (articolele 12, 13 și 14);
 • asigurarea că persoanele împuternicite își cunosc noile obligaţii și responsabilităţi;
 • verificarea existenţei clauzelor contractuale și actualizarea obligaţiilor persoanelor împuternicite privind securitatea, confidenţialitatea și protecţia datelor cu caracter personal prelucrate;
 • stabilirea modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanelor vizate (ex. dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul la portabilitate, retragerea consimţământului);
 • verificarea măsurilor de securitate implementate.

Se pot aplica măsuri speciale, precum: evaluarea impactului asupra protecţiei datelor, extinderea dreptului la informare al persoanelor vizate, obţinerea consimţământului persoanelor vizate (după caz), obţinerea autorizării pentru transferurile de date în state terţe (dacă este cazul), în cazul în care prelucrările de
date cu caracter personal efectuate în cadrul operatorului sau persoanei împuternicite de operator îndeplinesc următoarele caracteristici:

 • Prelucrarea efectuată vizează și categorii de date precum:
  • date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, filozofice sau religioase, apartenenţa sindicală;
   Ÿ date privind sănătatea sau orientarea sexuală, date genetice sau biometrice;
  • date referitoare la infracţiuni sau condamnări penale;
  • date referitoare la minori.
 • Prelucrarea efectuată are ca scop și ca efect:
  • monitorizarea permanentă pe scară largă a unei zone accesibile publicului;
  • evaluarea sistematică și aprofundată a unor aspecte personale, inclusiv profilarea, pe baza căreia sunt luate decizii care produc efecte juridice referitoare la o persoană fizică sau care o afectează pe aceasta în mod semnificativ.
 • Prelucrarea efectuată implică transferuri de date în afara Uniunii Europene, către state care nu asigură un nivel de protecţie adecvat recunoscut de Comisia Europeană.

Se realizează o analiză aprofundată a legislaţiei privind protecţia datelor și a cerinţelor impuse de Regulamentul General privind Protecţia Datelor pentru a stabili măsurile care trebuie aplicate la nivelul fiecărui operator, în funcţie de sectorul de activitate și specificul prelucrării/prelucrărilor efectuate.

4. Gestionarea riscurilor

În cazul în care au fost identificate prelucrări de date cu caracter personal susceptibile de a prezenta riscuri ridicate pentru drepturile și libertăţile persoanelor fizice, operatorul va efectua o evaluare a impactului asupra protecţiei datelor, în condiţiile art. 35 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor.

Evaluarea impactului asupra protecţiei datelor se realizează anterior colectării datelor cu caracter personal și efectuării prelucrării. Se va pune accent pe estimarea riscurilor asupra protecţiei datelor din punctul de vedere al persoanelor vizate, luând în considerare natura datelor, domeniul de aplicare, contextul și
scopurile prelucrării și utilizarea noilor tehnologii.

Evaluarea impactului asupra protecţiei datelor presupune:

 • o descriere a prelucrării de date efectuate și a scopurilor acesteia;
 • o evaluare a necesităţii și a proporţionalităţii prelucrării de date efectuate;
 • o estimare a riscurilor asupra drepturilor și libertăţilor persoanelor vizate;
 • măsurile prevăzute pentru a trata riscurile și a asigura conformitatea cu dispoziţiile RGPD.

Evaluarea impactului asupra protecţiei datelor permite:

 • realizarea unei prelucrări de date cu caracter personal sau a unui produs care respectă viaţa privată;
 • estimarea impactului asupra vieţii private a persoanelor vizate;
 • demonstarea faptului că principiile fundamentale ale Regulamentul General privind Protecţia Datelor sunt respectate.

Evaluarea impactului asupra protecţiei datelor se impune, mai ales, în cazul:

 • unei evaluări sistematice și cuprinzătoare a aspectelor personale referitoare la persoane fizice, care se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, și care stă la baza unor decizii care produc efecte juridice privind persoana fizică sau care o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • prelucrării pe scară largă a unor categorii speciale de date, menţionată la articolul 9 alineatul (1), sau a unor date cu caracter personal privind condamnări penale și infracţiuni, menţionată la articolul 10;
 • unei monitorizări sistematice pe scară largă a unei zone accesibile publicului.

Când evaluarea de impact indică riscuri ridicate, în absenţa unor măsuri luate de operator pentru atenuarea acestora, se consultă Autoritatea naţională de supraveghere.

5. Organizarea procedurilor interne

Pentru a asigura permanent un nivel ridicat de protecţie a datelor cu caracter personal, operatorul trebuie să elaboreze proceduri interne care să garanteze respectarea protecţiei datelor în orice moment, luând în considerare toate evenimentele care pot apărea pe parcursul efectuării prelucrărilor de date, precum:

 • breșe de securitate;
 • solicitări privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate;
 • modificarea datelor cu caracter personal colectate;
 • schimbarea prestatorului.

Organizarea procedurilor interne implică, în special:

 • luarea în considerare a protecţiei datelor cu caracter personal încă de la momentul conceperii (privacy by design) unei aplicaţii sau a unei prelucrări: minimizarea colectării datelor în funcţie de scop, cookie-uri, perioada de stocare, informaţiile furnizate persoanelor vizate, obţinerea consimţământului persoanelor vizate, securitatea și confidenţialitatea datelor cu caracter personal, garantarea rolului și responsabilităţii părţilor implicate în efectuarea prelucrării datelor;
 • aplicarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării (privacy by default), având în vedere: volumul de date colectate, gradul de prelucrare a acestora, perioada de stocare și accesibilitatea lor, astfel încât datele cu caracter personal să nu fie accesate, fără intervenţia persoanei, de un număr nelimitat de persoane;
 • sensibilizarea și organizarea diseminării informaţiei, în special prin stabilirea unui plan de pregătire și de comunicare cu persoanele care prelucrează date cu caracter personal
 • soluţionarea plângerilor și cererilor adresate de persoanele vizate în exercitarea drepturilor lor, stabilind părţile implicate și modalităţile de exercitare a acestora; exercitarea drepturilor trebuie să se poată realiza inclusiv pe cale electronică, în cazul în care datele au fost colectate prin astfel de mijloace;
 • anticiparea unei posibile încălcări a securităţii datelor specificând, pentru anumite cazuri, obligativitatea notificării autorităţii pentru protecţia datelor în termen de 72 de ore și a persoanelor vizate în cel mai scurt timp;
 • asigurarea confidenţialităţii și securităţii prelucrării prin adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, incluzând printre altele, după caz:
  • pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
  • capacitatea de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistenţa continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;
  • capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;
  • un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodice ale eficacităţii măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.

Sursa: www.dataprotection.ro
[/expand]


Vrei să vorbim despre GDPR și despre cum ai putea să îți actualizezi website-ul, pentru a fi conform cu noile reglementări? Contactează-ne la 0744.761.451 sau prin email la contact@validsoftware.ro.

Scroll to Top